رئیس دانشکده

 

نام: رامین محمد علی طهرانی

رشته تحصیلی: نانوالکتروشیمی

مقطع تحصیلی: دکتری،پسا دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

 
آدرس الکترونیکی:

rmt@iausr.ac.ir

تلفن: 33396611         داخلی: 300