رئیس دانشکده

 

نام: رامین محمد علی طهرانی
رشته تحصیلی: نانوالکتروشیمی
مقطع تحصیلی: دکتری،پسا دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
 آدرس الکترونیکی:
rmt@iausr.ac.ir

تلفن: 33396611         داخلی: 300