معاون دانشکده

نام: اسماعیل مبرهن

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مرتبه علمی: مربی

آدرس الکترونیکی:

esmaeilmobarhan6@gmail.com

تلفن: ۳۳۷۴۰۱۹۰              داخلی: ۲۳۸