رئیس اداره پژوهشنام:
سید محمود خراسانی کیاسری

رشته تحصیلی: ریاضی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

آدرس الکترونیکی:

تلفن:33396633                داخلی: 238