رئیس اداره آموزش

 

 
نام: علی عظیم زاده

رشته تحصیلی: برنامه ریزی آموزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

تلفن:
33396633        داخلی: 258