مدیران گروه های آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه


1

خانم دکتر الهام قنبری

کاردانی کامپیوتر نرم افزار

2

آقای دکتر حمیدرضا حبیبی


کاردانی حسابداری