مدیران گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۲۹۵۱
مدیران گروههای آموزشی مجتمع ابوالفتوح رازی
 
گروه روانشناسی:
 خانم دکتر بابایی
 
گروه حسابداری:
دکتر حمیدرضا حبیبی
 
گروه مهندسی معماری:
خانم دکتر تاری
 
گروه مهندسی کامپیوتر:
خانم دکتر نجف زاده
آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۸