مدیر گروه

 
 کاردانی پیوسته ( نرم افزار )نام: حامد احمدی

رشته تحصیلی: کامپیوتر (نرم افزار)

مقطع تحصیلی:  دکترا  

آدرس الکترونیکی:  

ahmadihd@gmail.com

   داخلی: 214