مدیر گروه


 کاردانی پیوسته (نرم افزار)

نامالهام قنبری
رشته تحصیلیکامپیوتر (نرم افزار)
مقطع تحصیلی دانشجوی دکترا  
   داخلی:۲۲۶