کارشناس گروه

 

نام : زهرا ایرانپور

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 کارشناسی  ادبیات فارسی

 

 33743012-13:تلفن             : 220 داخلی


کارشناس کاردانی پیوسته ( نرم افزار) برادران

 

نام : هادی علیخانی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 کارشناسی  آموزش ابتدایی

 33743012-13:تلفن             : 220 داخلی