اعضای هیات علمی

 


اعضای هیات علمی تمام وقت گروه کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

گرایش

1

مجید حق پرست 

دکتری

استادیار

سخت افزار

2

مهرداد مائین

دکتری

استادیار

سخت افزار

3

رضا عصاره 

دانشجوی دکتری

مربی

سخت افزار

4

 علیرضا ریواز 

کارشناسی ارشد

مربی

نرم افزار

5

محمدرضا جهانگیر 

دانشجوی دکتری

مربی

سخت افزار

6

فاطمه نصیری

دانشجوی دکتری

مربی

سخت افزار

7

الهام قنبری

دانشجوی دکتری

مربی

نرم افزار

8

سید محمد تقی عدل

دانشجوی دکتری

مربی

سخت افزار