مدیر گروه

  کاردانی ناپیوسته و کاردانی پیوسته حسابداری

 

نام:   حمید رضا حبیبی
رشته تحصیلی  حسابداری
مقطع تحصیلی دکترا
آدرس الکترونیکی

Habibi_hrh@yahoo.com