مدیر گروه

  
کاردانی ناپیوسته و کاردانی پیوسته حسابداری

 

نام:
  حمید رضا حبیبی
 
رشته تحصیلی:  حسابداری

مقطع تحصیلی: 
دکترا

آدرس الکترونیکی: 

Habibi_hrh@yahoo.com

تلفن:   33743011     داخلی: 215