کارشناس گروه

 کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری (کارشناس برادران)

نام: حسن مهربانی پنجایی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

تلفن: ۱۳- ۳۳۷۴۳۰۱۲            داخلی: ۲۱۴