کارشناس گروه

 کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری (کارشناس برادران)

نام: مسعود ایوب
رشته تحصیلی: فلسفه آموزش و پرورش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن: ۱۳- ۳۳۷۴۳۰۱۲            داخلی: ۲۱۴

 کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری (کارشناس خواهران)

نام: سوسن ملکی
رشته تحصیلی: ادبیات
مقطع تحصیلی: کارشناسی 
تلفن: ۱۳- ۳۳۷۴۳۰۱۲            داخلی: ۲۱۳