کارشناس گروه

 
کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری (کارشناس خواهران)
 
 

 
نام: سوسن ملکی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: 
کارشناسی 

تلفن: 13 - 33743012            داخلی: 215
کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری (کارشناس برادران)نام:
 حسن مهربانی پنجایی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی: 
کارشناسی 

تلفن: 13 - 33743012            داخلی: 214