اعضای هیات علمی گروه

 
 

                                   
                                             اعضای هیات علمی تمام وقت گروه حسابداری

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبهعلمی

رشته / گرایش

پست الکترونیکی

۱

منصور

صمدی

دانشیار

مدیریت بازرگانی

Samadi667@yahoo.com

۲

حمیدرضا

حبیبی

مربی

حسابداری

Habibi_hrh@yahoo.com

۳

ناهید

مهدیزاده

مربی

حسابداری

Mehdizadeh_nahid@yahoo.com

۴

محمد

جهانگیریان

مربی

حسابداری

mdjahangirian@yahoo.com

۵

وجیهه

رحمتی

مربی

حسابداری

Rahmati_2002@yahoo.com

۶

امین

صفر نژاد

مربی

حسابداری

safarnezhad@gmail.com