اسامی کارکنان

 ردیف

نام ونام خانوادگی

 سمت

۱

آقای علی عظیم زاده

مدیر آموزش

۲

آقای مهدی یوسفی نجات

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۳

آقای اسماعیل صادقی

امور کنترل کلاس ها

۴

آقای قاسم صفی نیا

کارشناس کتابخانه

۵

آقای هادی علیخانی

کارشناس گروه کامپیوتر

۶

آقای مسعود ایوب

کارشناس گروه حسابداری (برادران)

۷

خانم زهرا ملکی

کارشناس گروه حسابداری (خواهران)

۸

آقای غلامرضا نوری علویجه

متصدی امور سایتهای آموزشی

۹

خانم زهرا ایرانپور

مرکز کامپیوتر،کارشناس  گروه  کامپیوتر (خواهران)

۱۰

خانم زهرا نوری ثانی آبادی

کارشناس  فارغ التحصیلان

۱۱

خانم خدیجه محمدی

کارشناس  فارغ التحصیلان

۱۲

آقای بهزاد بخشایی

کارشناس امور دانشجویی

۱۳

آقای منوچهر حوری

کارشناس بایگانی

۱۴

آقای شمسعلی فتحی

مسئول امتحانات

۱۵

آقای حسن صادق زاده

کارشناس سخت افزار دانشکده

۱۶

آقای امیر فضل الهی

کارشناس نرم افزار دانشکده

۱۷

آقای محمدرضا رضائی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۱۸

آقای سید ابراهیم سیدی

مسئول تاسیسات

۱۹

آقای محمدعلی نقی زاده

متصدی خدمات

۲۰

آقای صادق حیدریان

متصدی خدمات

۲1

آقای حجت محمدی

متصدی خدمات