شماره تماس های ضروری

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

۱

آقای دکتر محمد علی طهرانی

ریاست دانشکده

۳۳۳۹۶۶۱۱

۳۰۰

۲

آقای مهندس مبرهن

معاون دانشکده و رییس  پژوهش

-

۲۳۸

۳

------

دفتر حراست دانشکده

۳۳۷۵۶۴۰۵

۲۴۰

۴

آقای عظیم زاده

مدیر آموزش

۳۳۳۹۶۶۳۳

۲۵۸

۵

آقای یوسفی نجات

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۳۳۳۹۶۶۱۱

۳۰۰

۶

خانم دکتر قنبری

مدیر گروه کامپیوتر (کاردانی)

-

۲۲۶

۷

آقای دکتر حبیبی

مدیر گروه حسابداری ( کاردانی)

-

-

۸

خانم  نوری 

کارشناس فارغ التحصیلان

۳۳۷۴۲۷۵۷

۲۹۳

۹

خانم محمدی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

۲۱۷

۱۰

خانم ایرانپور

دفتر مرکز کامپیوتر

----

۲۲۰

۱۱

آقای صفی نیا

کارشناس کتابخانه

۳۳۷۶۱۶۶۸

۲۸۳

۱۲

آقای صادقی

کارشناس امور کلاس ها

-

۲۱۱

۱۳

آقای نوری

متصدی امور سایت های آموزشی

-

۲۸۲

۱۴

آقای بخشایی

کارشناس امور دانشجویی

۳۳۷۴۰۱۲۴

۲۲۸

۱۵

آقای منوچهر حوری

کارشناس بایگانی

-

۲۶۴

۱۶

آقای فتحی

مسئول امتحانات

۳۳۳۹۶۶۰۰

۲۲۳

۱۷

خانم ملکی

کارشناس آموزشی حسابداری (خواهران)

 

۲۱۵

۱۸

آقای ایوب

کارشناس آموزشی حسابداری (برادران)

 

۲۱۴

۱۹

آقای علیخانی

کارشناس آموزشی کامپیوتر (برادران)

 

۲۱۳

۲۰

آقای صادق زاده – فضل الهی

کارشناس نرم افزار و سخت افزار

-

۲۸۷و ۲۹۰

۲۱

آقای رضائی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۳۳۷۶۱۵۹۵

۲۲۵

۲۲

آقای سیدی

تاسیسات

-

۲۰۷

۲۳

آقای نقی زاده

متصدی خدمات

-

۲۷۴