شماره تماس های ضروری

تعداد بازدید:۳۰۶۰
ردیف نام سمت مستقیم داخلی
۱ خانم دکتر دانیالی رئیس دانشکده ۳۳۳۹۶۶۱۱ ۳۰۰
۲   معاون و رییس امور پژوهشی دانشکده ۳۳۷۵۹۴۰۴ ۲۳۸
۳ خانم خواجویی مسئول امور آموزشی دانشکده ۳۳۷۴۲۷۵۷ ۲۱۴
۴ آقای خیرآبادی مسئول دفتر رئیس دانشکده ۳۳۳۹۶۶۱۱ ۳۰۰
۵ خانم محمدی کارشناس امورفرهنگی، دانشجویی و پژوهشی دانشکده ۳۳۷۴۲۷۵۷ ۲۱۷

۶

آقای دکترحبیبی

مدیر گروه حسابداری

۵۵۲۲۹۲۰۰

۲۴۱۹

۷  خانم دکتر بابایی مدیر گروه روانشناسی ۵۵۲۲۹۳۸۰  

۸

خانم دکترنجف زاده

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

۵۵۲۲۹۲۰۰

۲۵۷۲

۹

خانم دکتر تاری

مدیر گروه مهندسی معماری

۵۵۲۲۹۳۰۴

۲۲۸۲

۱۰

آقای سیدی

تاسیسات

۳۳۷۵۱۱۸۰

۲۰۷

۱۱

آقای رنجبر

 خدمات

۳۳۷۵۱۱۸۰

۲۳۹

 

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸