شماره تماس های ضروری

تعداد بازدید:۴۸۶۴

ردیف

نام

سمت

مستقیم

داخلی

1

خانم دکتر دانیالی

رئیس دانشکده

33396611

300

2

خانم دکتر کلاته

معاون دانشکده

33396600

217

3

خانم خواجویی

مسئول امور آموزشی دانشکده

33742757

212

4

خانم الیاسی

کارشناس امور آموزشی دانشکده

33742757

212

5

آقای خیرآبادی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

33761595

225

6

خانم محمدی

کارشناس امورفرهنگی، دانشجویی و پژوهشی دانشکده

33759404

293

7

آقای دکترحبیبی

مدیر گروه حسابداری

55229200

2417

8

 خانم دکتر عرفانی

مدیر گروه روانشناسی

55229280

 

9

آقای دکترحق پرست

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

55229200

2572

10

آقای دکتر فراشی

مدیر گروه مهندسی معماری

55229304

2282

11

آقای ابوذر

تاسیسات

33751180

207

12

آقای شیخی

 خدمات

33751180

239

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۳۹۹