سرفصل رشته ها و چارت دروس

تعداد بازدید:۷۴۹۵

چارت درسی رشته ها

چارت دروس کارشناسی پیوسته روانشناسی

چارت دروس کارشناسی پیوسته معماری (مهندسی معماری)

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی ۹۶ و بعد از آن

چارت دروس کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

سرفصل رشته ها

سرفصل رشته کارشناسی روانشناسی

سرفصل رشته کارشناسی حسابداری

سرفصل رشته کارشناسی مهندسی معماری

سرفصل رشته مهندسی کامپیوتر

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۹