سرفصل رشته ها و چارت دروس

رشته حسابداری

سرفصل دوره کاردانی پیوسته علمی - کاربردی رشته حسابداری

سرفصل دوره کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی رشته حسابداری

برنامه ترمی رشته حسابداری  کاردانی پیوسته ورودی های سال۹۴ و ماقبل

برنامه ترمی رشته حسابداری کاردانی پیوسته ورودی های سال ۹۵ و به بعد (دیپلم غیر حسابداری شاخه کار و دانش و فنی و حرفه ای)

برنامه ترمی رشته حسابداری کاردانی پیوسته ورودی های سال ۹۵ و به بعد (دیپلم حسابداری ۳ سال نظری)

برنامه ترمی رشته حسابداری کاردانی پیوسته ورودی های سال ۹۵ و به بعد (دیپلم فنی و حرفه ای و حسابداری)

برنامه ترمی رشته حسابداری کاردانی پیوسته ورودی های سال ۹۵ و به بعد (دیپلم حسابداری و کار و دانش)

برنامه ترمی رشته حسابداری کاردانی ناپیوسته ورودی های سال ۹۳ به بعدرشته کامپیوتر

سرفصل دوره کاردانی کامپیوتر گرایش نرم افزار 

برنامه ترمی رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر (دیپلم متجانس با کامپیوتر ۳ سال نظری)

برنامه ترمی رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر (دیپلم غیرمتجانس با کامپیوتر )